Wymiany i zwroty

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

7.1.     Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu(10)  dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

 

MOTO GLOBAL Jakub Wijacki ul.Wrocławska 65, 59-220 Legnica

 

7.2.     W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

7.3.     Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

7.4.    Informacja dot. zwrotu świadczeń:

 

7.4.1.    Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)

 

7.4.2.   Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

 

MOTO GLOBAL Jakub Wijacki ul.Wrocławska 65, 59-220 Legnica

 

7.5.     Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 

7.6.     Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

7.7.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 

7.7.1.    Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

 

7.7.2.    Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 

7.7.3.    Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 

7.7.4.    Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 

7.7.5.    Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 

7.7.6.   Dostarczania prasy,

 

7.7.7.   Usług w zakresie gier hazardowych.